רבין חסידא

תלמוד בבלי:

רבין חסידא אזיל לקדושי ליה איתתא לבריה, קידשה לנפשיה, והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאות, לא יהבוה ניהליה (לא רצו ליתנה לצורך בנו), איבעי ליה לאודועי, (להוציא עצמו מן מנהג רמאות), סבר אדהכי והכי אתא איניש אחרינא מקדש לה. (קידושין נט א)