רבין סבא

תלמוד בבלי:

והא רבין סבא טפליה ההיא בר גוזלא לרב, ואמר ליה אי מעלי טפליה (עם יש טעם יפה בלחם) הב לי ואיכול, ההיא בסמידא דמפריר, (בעיסה של סולת ואינה נדבקת כל כך ונפרכת והדם יוצא ממנה). (פסחים עד ב)