רבין

תלמוד בבלי:

ראה רבי ירמיה שבת קח ב, רב יצחק בר יוסף חולין קי א.