רביעית

(ראה גם: שיעורים)

תלמוד בבלי:

א"ר אלעזר עשר רביעיות הן, ונקיט רב כהנא בידיה חמש סומקתא (אדומים) וחמש חיוורתא, חמש סומקתא, (סימן) נזיר ועושה פסח שהורו במקדש ומתו, רביעית יין לנזיר, עושה פסח דאמר רב יהודה אמר שמואל ארבע כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי רביעית, שהורו, שתה יין אל יורה, במקדש, שתה רביעית יין ונכנס למקדש חייב מיתה, ומתו, דתניא מנין לרביעית דם שיוצאה משני מתים שהיא מטמאה באהל, שנאמר ועל כל נפשות מת לא יבא. וחמש חיוורתא (הסימן) חלת נזיר ומצורע שנפסלו בשבת. חלת, רביעית שמן לחלה, נזיר, רביעית שמן לנזיר, מצורע, רביעית מים למצורע, שנפסלו, דתנן ושאר כל המשקין טמאין פוסלין את הגויה ברביעית, בשבת, דתנן ושאר כל המשקין (שהוציאן) ברביעית, ושאר כל השופכים ברביעית. ותו ליכא, והאיכא מרביעית נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים, בפלוגתא לא קא מיירי... (נזיר לח א, וראה שם עוד)