רגל   מזיק

(ראה גם: מזיק)

תלמוד בבלי:

תולדה דרגל מאי היא, הזיקה בגופה דרך הילוכה, בשערה דרך הילוכה, בשליף שעליה, בפרומביא שבפיה, בזוג שבצוארה. מאי שנא רגל דהזיקו מצוי, וממונך, ושמירתו עליך... (בבא קמא ג א)

כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר, היתה מבעטת או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזק, דרסה על הכלי ושברתו, ונפל על כלי ושברו, על הראשון משלם נזק שלם ועל האחרון משלם חצי נזק. התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר, היה דליל קשור ברגליו או שהיה מהדס ומשבר את הכלים משלם חצי נזק. (שם יז א, וראה שם עוד)

...שאני שן ורגל שהתורה מיעטה בשמירתן, דאמר ר' אלעזר ואמרי לה במתניתא תנא ארבעה דברים התורה מיעטה בשמירתן, ואלו הן בור ואש שן ורגל... רגל דכתיב ושלח, עד דעביד כעין ושלח... (שם נה ב)