רגל   תור

(ראה גם: חפר, תור)

כלי יקר:

ויתורו - משמעו לשון יתרון, שה' רצה להראותם יתרון ארץ ישראל על הארצות, הטובה הרוחנית... וישראל אמרו ויחפרו, שמבקשים תמיד תואנה לחזור למצרים וזה לשון חרפה, שרצו לראות ערות הארץ, ובמרגלים כתב וירגלו את הארץ, מלשון רכיל, שהתעיבו להוציא מלבם שקרים. (במדבר יג ב)

העמק דבר:

ויתורו רוצה לומר איזה מקום יותר טוב לכבוש או מאיזה מקום יותר נוח, וירגלו שייך אם רוצים לראות רק תכונת המקום ויושביו. (במדבר יג ב)