רגן

תרגום יונתן:

ורוגנים - ודהוו אמרין לית כל אילין. (ישעיה כט כד)

רש"י:

רוגנים - הנרגנים על דברי הנביאים. (שם)

ותרגנו - לשון הרע, וכן (משלי י"ח) דברי נרגן, אדם המוציא דבה. (דברים א כז)

אבן עזרא:

רוגנים - הפך הלומדים. (ישעיה כט כד)

מלבי"ם:

ורוגנים - בזדון, שאינם חוקרים כלל. (שם)