רגע

תלמוד ירושלמי:

רבי אומר ארבע אשמורות ביום וארבע אשמורות בלילה, העונה אחד מעשרים וארבעה לשעה, העת אחד מעשרים וארבעה לעונה, הרגע אחד מעשרים וארבעה לעת, כמה הוא הרגע, רבי ברכיה בשם ר' חלבו אמר כדי לאומרו, ורבנן אמרין כהרף עין, תני שמואל הרגע אחד מחמשת ריבוא וששת אלפים ושמונה מאות וארבעים ושמונה לשעה. (ברכות ה א)