רהב

(ראה גם: מצרים)

זהר:

כיון שביער את זה, (את סמאל), והעביר דם הרע מזרוע שמאל, (שהוא יצחק, והוא גבורה), חזר לזרוע ימין, (שהוא אברהם והוא חסד), ראה בה גם כן דם רע, (שהוא ישמעאל), אמר, זרוע זה צריכים גם כן לנקותו מדם רע, קרא (הקב"ה) אל רהב (שרו של ישמעאל), אמר לו אתה רוצה התורה שלי, אמר לו מה כתוב בה, דלג ואמר לו לא תנאף, אמר אוי לי אם ירושה זו ינחיל אותי הקב"ה היא ירושה רעה, שתעביר כל ממשלתי ממני, (המיוסדת על ניאוף), כי ברכות המים לקחתי, את הברכה של דגת הים, שכתוב פרו ורבו וגו', וכתוב והוא יהיה פרא אדם... (בלק קמה)

תרגום יונתן:

ירהבון - ישלטון. (ישעיה ג ה)

רהב הם - קטילין זמינין איתי עליהון. (שם ל ז)

רש"י:

ירהבון - יתגדלו. (ישעיה ג ה)

רהב - גסי רוח. (שם ל ז)

ורהבם - כל הגדולה והשררה של אדם בהם עמל ואון. (תהלים צ י)

אבן עזרא:

רהב - אנשי הנצוח, וכן לא פנה אל רהבים. (ישעיה נא ט)

רהבים - בעלי הכח. (תהלים מ ה)

ורהבם - ימי הכח שהם ימי הבחרות כולם עמל. (שם צ י)

רד"ק:

רהב הם - חזקם הוא שבתם בירושלים, ולא יבקשו עוד עזרה ממצרים. (ישעיה ל ז)

ורהבם - חוזק הימים. (תהלים צ י)

מלבי"ם:

שם רהב הוא מענין גאוה וחוזק, ומציין ההתנשאות הרוח יתר על כחו, כמו "ומצרים הבל וגו' קראתי לזאת רהב", מצד שהם בעצמם הבל קראתים בשם רהב, שמתגאים יותר על מה שיש בכוחם... (הכרמל)