רודוס

תלמוד ירושלמי:

ר' יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי מעשה במשפחה אחת ברודוס שהיו קורין עליה ערער, ושלח רבי את רבי רומנוס לבודקה, ובדק ומצא שנתגיירה זקינתה פחות מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה. (יבמות מח א)