רווק

(ראה גם: נשואין, רב הונא)

תלמוד בבלי:

א"ר יוחנן שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום, על רווק הדר בכרך ואינו חוטא... רב ספרא רווק הדר בכרך הוה... תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא צהבו פניו דרב ספרא, אמר לו רבא לאו כגון מר... (פסחים קיג א)

מדרש תנחומא:

רבי תנחומא פתח, מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא (איוב מ"א), זה רווק הדר במדינה ונותן שכר סופרים ומשניות, אמר הקב"ה עלי לשלם לו שכר עמלו ליתן לו בשכרו בן זכר. (אמור ז)