רומוס ורומולוס

שוחר טוב:

...זיל גבי א-להא דיעקב ויקים לכון, שנאמר (תהלים ס"ח) אבי יתומים ודיין אלמנות, יבא ויעמוד להם, רומוס ורומילוס מתה אמם, נזדמנה הזאבה והניקתן ועמדו ובנו שני צריפים גדולים ברומי. (מזמור י ומדרש רבה אסתר ג)

ילקוט שמעוני:

ישבעו בנים זה אספסיינוס וחבריו, והניחו יתרם לעולליהם זה שני יתומים שנשתיירו מהם, רומוס ורומילוס זמנתה להם זאבה אחת שתניק אותם, עד שהגדילו ונעשו מלכים גדולים. (תהלים יז, תרעא)