רותם

שוחר טוב:

הרותם הזה מי שמדליקו גחליו אינם כבות, ומעשה היה בב' בני אדם שבאים במדבר וישבו תחת רותם א' לקטו עצים מרותם ובשלו להם מה שיאכלו ואכלו והלכו להם, לאחר שנה באו למדבר באותו מקום הרותם ומצאו אפר ממה שהדליקו... מששו באפר והלכו עליו ונכוו רגליהם מן הגחלים שתחת האפר לפי שאין נכבות, לכך נמשל לשון הרע כגחלי רתמים... (מזמור קכ)

אברבנאל:

תחת רותם - שהשרצים הארסיים יברחו מצלו, ולכן טוב גם עשנו נגד המגפה. (מלכים א יט ד)