רחבה

תלמוד בבלי:

רחבה הוה ליה הנהו זוזי דיתמי, אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה מהו לאשתמושי בגוייהו, א"ל הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון... א"ל זיל לא שבקו לי דאשרי לך. (בבא מציעא כט ב)