רחוב

תלמוד בבלי:

בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסת... אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן זו דברי ר' מנחם בר יוסי סתומתאה, אבל חכמים אומרים הרחוב אין בו משום קדושה, ור' מנחם בר יוסי מאי טעמיה, הואיל והעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות, ורבנן ההוא אקראי בעלמא. (מגילה כה ב)

תלמוד ירושלמי:

א"ר יוחנן דר' מנחם בי ר' יוסה היא, דר' מנחם בי ר' יוסה אמר רחובה של עיר יש לה קדושה שכן מוציאין ספר תורה וקורין בו ברבים, ברם כרבנן עשו אותו כהרחק ארבע אמות. (מגילה כב ב)

תרגום יונתן:

אל תוך רחובה - במצע פלטיתא. (דברים יג יז)

הכתב והקבלה:

נראה לומר כי בימים קדמונים היה להם לפני העיר סמוך לשער שתי מקומות רחבות פנויות, ונקראים רחוב וחוץ, כבירמיה א' "שוטטו בחוצות ירושלים ובקשו ברחובותיה"... "חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה", וכתב שם הגר"א שהמרחב הפנוי הסמוך לשער העיר נקרא רחוב, ששם נמכרים צרכי העיר ושם מתקבצים לסחורה, ולכן הזקנים והשופטים היו יושבים בשער העיר סמוך לרחוב לשפוט בין איש לרעהו בעניני הדברים הנעשים ברחוב... ומקום הרחוק מן העיר יותר סמוך לרחוב הוא הנקרא חוץ, ואלו שני המרחבים אשר לפני העיר נקראים בלשון רז"ל (שבת ו') סרטיא ופלטיא... (במדבר לה ד)

מלבי"ם:

בחוצות - מקום השוק, ברחובותיה - מקום האסיפה. (ירמיה ה א)