רחוק

מדרש רבה:

ותלך ותשב לה מנגד, נאמר כאן ותשב לה מנגד, ולהלן הוא אומר (במדבר ב') מנגד סביב לאהל מועד, הרחק, הכא את אומר הרחק כמטחוי קשת, ולהלן את אומר (יהושע ג') אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה, הא למדנו נגד מנגד ורחוק מרחוק. א"ר יצחק כמטחוי קשת שני טווחים בקשת מיל. (בראשית נג יח)