רמי בר חמא

תלמוד בבלי:

אחתיה דרמי בר חמא הות נסיבא לרב אויא אירכס כתובתה, אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו הכי אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר' מאיר, אבל חכמים אומרים משהא אדם את אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה. (כתובות נו ב)

ראה עוד מר עוקבא בר חמא כתובות צד ב, ובבא בתרא כט ב, ורב חסדא בבא בתרא יב ב, ורב יצחק בר יהודה זבחים צו ב, ורב עמרם בכורות כז א.