רמי בר תמרי

תלמוד בבלי:

רמי בר תמרי דהו ארמי בר דיקולי מפומבדיתא איקלע לסורא במעלי יומא דכפורי אפקינהו כולי עלמא לכחלינהו שדינהו, אזל איהו נקטינהו אכלינהו, אייתוהא לקמיה דרב חסדא, אמר ליה אמאי תעביד הכי, אמר ליה מאתר דרב יהודה אנא דאכיל, אמר ליה ולית לך נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, אמר ליה חוץ לתחום אכלתינהו... חזייה דלא הוה מנח תפילין, אמר ליה מאי טעמא לא מנחת תפילין, אמר ליה חולי מעיין הוא... חזייה דלא הוה קא רמי חוטי, אמר ליה מאי טעמא לית לך חוטי, אמר ליה טלית שאולה היא... אדהכי אייתוה לההוא גברא דלא הוה מוקר אבוה ואמיה, כפתוהו, אמר להו שבקוהו, דתניא כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין בית דין שלמטה מוזהרין עליה, אמר ליה חזינא לך דחריפת טובא, אמר ליה אי הוית באתריה דרב יהודה אחוינא לך חורפאי. (חולין קי א)