רעם

תלמוד בבלי:

על הזיקין ועל הזועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם. (ברכות נד א)

מאי רעמים, אמר שמואל ענני בגלגלא, שנאמר קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ, ורבנן אמרי ענני דשפכי מיא להדדי, שנאמר לקול תתו המון מים בשמים. רב אחא בר יעקב אמר ברקא תקיפא דבריק בעננא ומתבר גזיזי דברזא. רב אשי אמר ענני חלחולי מחלחלי ואתי זיקא ומנשב אפומייהו ודמי כזיקא על פום דני. ומסתברא כרב אחא בר יעקב דבריק ברקא ומנהמי ענני ואתי מטרא... אמר ר' אלכסנדרי אמר ר' יהושע בן לוי לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר והאלקים עשה שייראו מלפניו. (שם נט א)

והאמר רבין בר אבא ואמרי לה אמר רבי אבין בר שבא משעלו בני הגולה פסקו הזיקין והזוועות והרוחות והרעמים ולא החמיץ יינם... ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו... (חולין פו א)

תוספתא:

...והנותנת ברזל בין האפרוחים מפני הרעמים ומפני הברק הרי זה מותר. (שבת פרק ז)

מדרש רבה:

כתיב (איוב כ"ו) הן אלה קצות דרכיו וגו', א"ר הונא כל מה שאת רואה קצות דרכיו של הקב"ה הן, הן אלה קצות דרכיו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורותיו מי יתבונן, א"ר הונא הרעם הזה בשעה שהוא יוצא כתיקונו אין כל בריה יכולה לעמוד עליו, נתבונן אין כתיב כאן אלא מי יתבונן, הפקחים יודעין רמוזו והגיונו, א"ר הונא אם על סדורו של רעם אין אתה יכול לעמוד, על סדורו של עולם על אחת כמה וכמה, אתמהא. (בראשית יב א)

מדרש תנחומא:

דבר אחר וה' נתן קולו אלו הרעמים, שקולן הולך לפני חילו של הקב"ה, שכיון שהרעם יוצא הוא מרעים והבריות יודעים שהגשמים יורדין, וכשהרעם יוצא הברק בא אחריו. (וישלח ב)

פרקי דר' אליעזר:

דבר אחר רוח הצפון ברא ולא גמרו, אמר שכל מי שיאמר שהוא אלוה יבא ויגמור את הפנה הזאת שהנחתי וידעו הכל שהוא אלוה, ושם הוא מדור למזיקין ולזועות לרוחות ולשדים לברקים ולרעמים, ומשם רעה יוצאת לעולם... (פרק ג)

...ומקול זעקת גלגלי המרכבה ברקים ורעמים יוצאין לעולם. (פרק ד)

מדרש משלי:

נהם ככפיר אימת מלך, הרעמים הללו כשהן יוצאין לעולם הן מרעישין כל העולם ואימתו של הקב"ה על אחת כמה וכמה. (פרשה כ)

ילקוט שמעוני:

כיוצא בו ירעם מן שמים ה', יכול רעם במשמע מכל קצות שמים, תלמוד לומר מן שאינו נשמע אלא מן הפרכיה שנתבע לה, וכן הוא אומר ירעם א-ל בקולו נפלאות. (בראשית פרק ז, נז)

רש"י:

ודרך לחזיז - שלא יצאו ב' קולות בנקב אחד פן יחריבו את העולם. (איוב כח כו)

רלב"ג:

יישרהו - שילך ישר וישמע בכל המקומות שתחת העננים, שהקול תנועה מגיעה באמצעות האויר המוליכו... ותנועת הקול בזמן, לכן מגיע הרעם אחר הברק או לא יגיע כלל מרחקו... (איוב לז ג)

דרך לחזיז - שירדו קולות הרעם בהפך טבעם לעלות. (שם לח כה)

מצודת דוד:

ישרהו - משלח הקול בדרך ישר, ולא יעקבם - את הקולות לצאת לעקבות הברקים, ובעבור גסות חוש השמע ודקות הראות ישמע הרעם אחר כך. (איוב לז ג)