רעמסס

רש"י:

בארץ רעמסס - מארץ גושן היא. (בראשית מז יא)

אבן עזרא:

בארץ רעמסס - בארץ גושן כלל, בארץ רעמסס פרט, והעי"ן נח, ולפי דעתי כי רעמסס פתוח העי"ן (בפתח) איננה שהיו דרים שם ישראל, כי מערי מסכנות פרעה היתה. (שם)

הכתב והקבלה:

...ובמכילתא דרשב"י... אמר יוסף כל מיטב מצרים היא ארץ רעמסס, וההיא ארעא אפרישו לדחלא דלהון לרעיא ולמיהך בכל ענוגין דעלמא, וכל מצראי חשיבו לאינון דרעאן לדחליהון כדחליהון, אעבוד לאחי דירתון ההוא ארעא ויסגדון לון מצראי ויחשבון לון כדקא יאות. (בראשית מו לד)

העמק דבר:

ויתן להם אחוזה - בארץ רעמסס, נתן להם שדה וכרמים בארץ רעמסס הסמוכה לגושן, כאשר צוה פרעה - במיטב הארץ הושב את אביך, על כן נתן להם גם מיטב הארץ. ופרש"י דארץ רעמסס היתה בארץ גושן לא נראה כלל, דאם כן לא ישבו ישראל בכל ארץ גושן אלא בחלק אחד שבה שהוא רעמסס, והרי בספר שמות במכת ברד וערוב משמע שלא היו המכות בארץ גושן כולה מפני ישראל, אלא כמו שכתבנו דארץ גושן נתמלאה כולה מישראל, ובארץ רעמסס הסמוכה לה היה להם אחוזת נחלה. (בראשית מז יא)