רפידים

(ראה גם: דור המדבר)

תלמוד בבלי:

ועוד שאלתיו מאי לשון רפידים, ואמר לי רפידים שמה. כתנאי, ר' אליעזר אומר רפידים שמה, ר' יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורה. (בכורות ה ב)

תרגום יונתן:

ויחנו ברפידים - אתרא דבטילו אידיהון ממצוותא דאורייתא ואתיבשו מבועיא. (שמות יז א)

אור החיים:

ברפידים - שנתעצלו בתורה שנמשלה לאש ולמים, והענישם בצמא ובאש המלחמה. (שם שם ח)