רפרם בר פפא

תלמוד בבלי:

רפרם בר פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר, קם קרא בספרא ואמר ברכו את ה' ואשתיק ולא אמר המבורך, אוושו כולי עלמא ברכו את ה' המבורך, אמר רבא פתיא אוכמא בהדי פלוגתא למה לך. (ברכות נ א)