רצפה בת איה

 

ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את אדמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי. ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני ה' ויפלו שבעתם יחד, והם הומתו בימי קציר בראשונים בתחלת קציר שעורים. ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם ואת חית השדה לילה. (שמואל ב כא ח)

רד"ק:

ויוגד לדוד - על הדבר הגדול שעשתה ונכמרו רחמיו וציוה לקברם, ובדרש ראה שהיא אשת חיל ולקחה לאשה. (שם שם יא)