רצץ

מלבי"ם:

פעל רצץ הוא בגוף, וכשיבאו יחד עשוק ורצוץ העושק הוא בממון בתחלה, ואחר כך כאשר יכלה הממון תהיה הרצוץ גם בגוף. (הכרמל)