רקח

תרגום יונתן:

רקח מרקחת - בושם מתבשם. (שמות ל כה)

אשר ירקח - די ימזג. (שם שם לג)

רש"י:

רקח מרקחת - רקח העשוי על ידי אומנות ותערובות. (שם שם כה)

הכתב והקבלה:

אשר ירקח - ויראה שבמלת ירקח נכלל גם המשיחה, כי עיקר הוראת רקח הוא התערבות דבר בחברו עד שהאחד קופח וקולט מחברו או ריח או טעם, והמושח בשרו בשמן מרוקח נבלע מן השמן אל תוך נקבי העור . (שם שם לג)

רש"ר הירש:

רקח - לא ברור, איזו היא דרך עשיית הבושם, שרקח רומז עליה, קרוב להניח שרקח קרוב לריח, ויש ביסוד הוראת ריח התחלקות לחלקיקים דקים. משום כך ספק אם רקח מורה על כתישה מיכאנית של חומרי הבושם, או על נדיפת ריח הבושם בחומרים אחרים, וכאן בשמן. ביטויים כגון "שמן רוקח" (קהלת י' א') מתיישבים יותר עם ההנחה האחרונה, כעין זה "ים ישים כמרקחה" (איוב מ"א כ"ג) המורה יותר על מכשיר זיקוק שהמים רותחים בו מאשר על מכתשת או מדוכה. (שם שם כה)