רשף

תרגום יונתן:

ובני רשף - בני מזיקי. (איוב ה ז)

רש"י:

רשף - כשחץ מעופף נקרא רשף. (שם)

ולחומי רשף - השדים נלחמו בהם, שנאמר ובני רשף יגביהו עוף, והם שדים. (דברים לב כד)

אבן עזרא:

ולחומי רשף - אכולי עוף... והנה יהיה פירוש רשף כמו רשפיה רשפי אש, והטעם שיתחמם האויר. (שם)

ובני רשף - כפי שעוף עשוי לעוף, ויש מפרשים בני רשף הראוים להיות בגיהנם יגביהו בעולם הזה, ויש מפרשים רשף ניצוצות אש, שאדם רואה זריחת ושקיעת השמש. (איוב ה ז)

רשב"ם:

ולחומי רשף - ברד ואש מן השמים, כמו שמה שבר רשפי קשת. ועיקר פירושו לשון פריחה בעוף, כדכתיב בני רשף יגביהו עוף, כלשון "מחץ יעוף יומם". (דברים לב כד)

אלשיך:

בני רשף - יהיה גופו משולל יסורין. (איוב ה ז)

מלבי"ם:

ובני רשף יגביהו - לא כדברך שהצלחת האדם נגזרת מכחות הכוכבים, כי אלו מרוממים מהעולם השפל. (שם)

שם רשף מציין כחות רוחניות אישיות כמו "רשפי אש", "לחומי רשף", והוא ציור גם אל כחות השמימיות הנוזלים מן הכוכבים ומשטריהם, "ויצא רשף לרגליו", זיקי אש המביאים את הדבר לאבד אויביו... (הכרמל)

רש"ר הירש:

ולחומי רשף - יקוד פנימי, כגון מחמת קנאה, (שיר ח' ו') רשפיה רשפי אש, כאן חום לוהט שנגרם על ידי מחלה. (דברים לב כד)