רש

(ראה גם: אביון, דל, עני)

מאירי:

רישו - רש מושאל לכל פחיתות מדה וידיעה. (משלי לא ו)

הגר"א:

לועג לרש - רש הוא עני מיום הולדו, כי כן חייבה גזירת ה' שיולד במזל שיהיה עני והלועג עליו הוא מחרף עושהו, כלומר לעושה הרש. (משלי יז ה)

ראש ועשר אל תתן לי - דהיינו שלא אהיה עני ביותר וגם לא עשיר ביותר... ופן אורש - שאהיה עני ביותר ולא יהיה בביתי לחם ושמלה. (שם ל ח)

מלבי"ם:

ההבדל בין רש ובין יתר השמות המורים על העניות הוא, שרש מציין העני שנתרושש מירושתו שרש הוא הפך של ירש, "עני ורש הצדיקו", העני שבא למשפט על שלוקחים נחלתו ויתרושש מירושתו. (הכרמל)

רש"ר הירש:

עני - התלוי באחרים, רש - שאין לו רכוש, אביון - כפוף למרות אחרים. (תהלים פב ד)