ר

מדרשים:

ר' פתוח ואין לו תג, ולאחוריו קו"ף, שאי אפשר להקב"ה להסתכל ברשעים שהם רשים מן התורה ומן המצות. (מדרש האותיות)

רי"ש יש לה זין אחד, כנגד הטלית ומצות ציצית. (מדרש ר"ע על התגין)

ר' צדוק:

...והרי"ש הוא גם כן צמאון וחשק הנמשך מחשק הנשפע מהשי"ת, רק שהוא קטנות, כי כשהאדם קטן ואין לו דעת הגמור הוא חושק לעניני עולם הזה, ואחר כך כשמתגדל יודע וחושק לרצון השי"ת... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רכא)