שילא בר אבינא

תלמוד בבלי:

ראה רב אמי ורב אסי נדה לו ב.