שמעון הפקולי

תלמוד בבלי:

שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה... (מגילה יז ב)