שמעון התימני

תלמוד בבלי:

...וביבנה ארבעה, רבי אליעזר ורבי יהושע ור"ע ושמעון התימני דן לפניהם בקרקע. (סנהדרין יז ב)