שמעיה ואבטליון

תלמוד בבלי:

מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים, מאן אינון, שמעיה ואבטליון. (גיטין נז ב)

תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי כולי עלמא בתריה, כיון דחזיונהו לשמעיה ואבטליון שבקוהו לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון, לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי (להפרד) מיניה דכהן גדול, אמר להן ייתון בני עממין (שהיו בני גרים) לשלם, אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם דעבדין עובדא דאהרן, ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא עביד עובדא דאהרן. (יומא עא ב)

רמ"ע מפאנו:

בניו של סנחריב אדרמלך ושראצר על שהרגו אביהם הם באו בגלגול שמעיה ואבטליון, וכן אמרו רז"ל שמעיה ואבטליון מבני בניו של סנחריב. (גלגולי נשמות צט)