תודוס

תלמוד בבלי:

תניא רבי יוסי אומר תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס בלילי פסחים, שלחו ליה אלמלא תודוס אתה גוזרנו עליך נדוי, שאתה מאכיל את בני ישראל קדשים בחוץ... אימא כעין קדשים. (פסחים נג א, וביצה כג א)