שא

רש"י:

שא נא - לשון השחזה, כאותה ששנינו (ביצה כ"ח) אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי חברתה. (בראשית כז ג)