שבלול

תלמוד בבלי:

...ברא שבלול לכתית. (שבת עז ב)

רש"י:

שבלול - יש מפרשים חיה, ויש מפרשים שבלול מים. (תהלים נח ט)

אבן עזרא:

שבלול - להקדמונים דג שימס בהליכתו, ויש מפרשים שבולת מים. (שם)

מצודת דוד:

שבלול - הנמס בזרוח עליו השמש. (שם)

רש"ר הירש:

כמו שבלול - יאבדו מעצמם בדרכם, כי כך נראה השבלול המאבד ריר בדרכו. (שם)

מלבי"ם:

שבלול הוא מין שרץ שסגולתו שכמעט שיגעו בו ימליט מקרבו ליחה רבה עד שידמה כאלו נמס, ומזה אמר במליצה "כמו שבלול תמס יהלך", שעל ידי הריר שבו יתנועע בקל ותמס יהלך. (הכרמל)