שבעה רועים

 

והיה זה שלום, אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנותינו והקימונו עליו שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם. (מיכה ה ד)

תלמוד בבלי:

מאן נינהו שבעה רועים, דוד באמצע, אדם שת ומתושלח מימינו, אברהם יעקב ומשה בשמאלו. (סוכה נב ב)

ילקוט שמעוני:

(כנ"ל) ויצחק להיכן אזל, אזיל וקאי אפתחא דגיהנם ומציל את בניו מדינה של גיהנם. (מיכה פרק ה, תקנב)

רש"י:

שבעה רועים - רז"ל פירשו שמותיהם במסכת סוכה, ואיני יודע מהיכן למדו. (מיכה ה ד)

מצודת דוד:

שבעה רועים - להורות העם. נסיכי אדם - מושלים. (שם)

מלבי"ם:

שבעה רועים - יש אומרים מימי יהואחז שהחלו לקצת בישראל עמדו ח' מלכים מישראל ואחר כך היו ז' מלכי יהודה מחזקיה. או לעתיד לבא יבואו ז' עמים וח' נסיכים עם גוג ומגוג. (שם)

שם משמואל:

הנה במנורה היו שבעה נרות ובחנוכה שמונה... ונראה דהנה לעתיד כתיב (מיכה ה') והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, ובהרב ז"ל דאלו מקבילים לאלו לפי דרכו ז"ל. ובעניותן יש לומר דהנה ענין שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם יש להבין מה עבידתייהו, ומהו ההפרש בין הרועים לנסיכים. ונראה דתעודת הרועים להכניס בלב ישראל שיהיו נמשכים אחר השי"ת כצאן הנמשכים אחר הרועה מעצמם בלי התבוננות רק מצד האמונה, ועל כן מחמת שהכניסו אמונה בלב ישראל נקראו רועים, והוא עיקר הכל, כאמרם ז"ל (מכות כ"ד) בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, ועל כן הם במספר שבעה, כי עיקר האמונה הוא שיהיה בטל להשי"ת בכל מדותיו שהן במספר שבעה... אך תעודת הנסיכים להכניס בישראל הגבהת הלב בדרכי השי"ת... 

ולפי האמור יש לומר שאלו ואלו מקבילים לשבעה נרות שבמנורה ושמונה נרות של חנוכה, כי המנורה משפיעה חכמה בישראל... והנה איתא בספרים הקדושים כי לחכמה האלקית זוכין לפי מסת ביטולו להשי"ת והוא בעיניו כאפס ואין... וזה ענין מנורה שבמקדש, שהמקדש תעודתו להכניס באדם ביטול להשי"ת...

אך ענין נר חנוכה שהוא מחמת הניצוח על היונים שהיתה מדתם עזות וחוצפה יתירה והגבהת לבם בטומאה, וישראל שנצחום זכו למדה זו בקדושה... (חנוכה תרפ"ג)

פרי צדיק:

...והז' מדות הם כנגד שבעה רועים שהמשיכו את התורה בעולם, וארבעה ראשונים המשיכו את התורה שבכתב, כי אברהם אבינו ע"ה ממנו התחיל השני אלפים תורה, והוא מדת חסד ימין... ויצחק אבינו ע"ה מדתו גבורה ואורייתא מגבורה נפקת, ויעקב אבינו ע"ה מדתו אמת, ואמת זו תורה, והמה היו יחידים שקיימו את התורה. ומשה רבינו ע"ה הוא מדת נצח שהמשיך את התורה בהתגלות לכל ישראל אחרי אשר נעשו אומה שלימה ס"ר נפשות, ואהרן הכהן מדת הוד הוא נגד תורה שבעל פה, כמו שנאמר שפתי כהן וגו' ותורה יבקשו מפיהו, ויהושע שקבל את התורה שבעל פה ממשה רבינו ע"ה וממנו התחלת התורה שבעל פה אחר משה רבינו ע"ה וגם בירבעם שבא מזרע יוסף היתה בו התפשטות מתורה שבעל פה, כמו שאמרו בגמרא (סנהדרין ק"ב) מלשון הכתוב "ושניהם לבדם בשדה", שכל טעמי התורה מגולה להם כשדה, ומאביה בנו יצא משיח בן יוסף... (פסח שני ב)