שבעתים

(ראה גם: מספר-שבע)

תרגום יונתן:

שבעתים - יאיר פי שמ"ג כניהור שבעת יומיא. (ישעיה ל כו)

רש"י:

שבעתים - שבע שביעיות, הרי מ"ט שביעיות שהם שמ"ג. (שם)

אבן עזרא:

שבעתים - עד ז' דורות, כי אין זאת המלה י"ד ולא שמ"ג, והעד "ואור החמה יהיה שבעתים", ואחר ביאר דברים "וכאור שבעת הימים"... וה' האריך אפו על קין עד ז' דורות. (בראשית ד טו)

רמב"ן:

...ולדעתי אין טעם שבעתים לז' דורות, כי לא תאמר המלה הזאת על השבעה הנפרדים, רק על הכפל דבר אחד ז' פעמים, כמו "מזוקק שבעתים", אבל פירוש כל הורג קין כפשוטו, שאמר ה' כל אשר יהרוג את קין שבעתים יוקם ממנו, כי אעניש ההורג אותו ז' על חטאתו, כי אני הבטחתי את קין שלא יהרג בעבור יראתו אותי והתודותו לפני... (שם שם כג)

רד"ק:

שבעתים יוקם - כל מי שיהרגהו אקח נקמתי ממנו פעמים רבות, תהיה חיה או אדם. וחשבון שבע נופל על ריבוי הדבר, וכשהוא כפול כמו שבעתים יהיה הרבוי כפלים. ובבראשית רבה לכן שיראת ממני אני מאריך לך עוד ז' דורות, והרגו למך שהיה דור ו' לו וז' לאדם. (שם ד טו)

שבעתים - רוצה לומר רבים וגדולים, כי שבע בא להגדיל דבר. (ישעיה ל כו)

ספורנו:

שבעתים - אני אומר שכל מי שהוא מוכן להרג קין שאני גוזר שתהיה הנקמה על חטאו שבע פעמים... ומלת שבעתים תורה שבע פעמים שתי פעמים, כמו "ונמצא ישלם שבעתים", גזר אם כן שעל זאת הרציחה שהיתה דם אחיו ומחצית המין האנושי או שלישיתו תהיה הנקמה ברוח שבע פעמים כפולים בזה האופן שיהיה משך זמן ז' דורות. (בראשים ד טו)