שבר   יש שבר

תרגום יונתן:

יש שבר - עיבורא. (בראשית מב א)

רד"ק:

שבר רעבון - מה שישבור הרעבון והוא תבואה. (שם שם יט)

רבינו בחיי:

יש שבר - שבר לשון מכירה, שנאמר (דברים ב') "אכל תשברו מאתם". וראוי להתבונן שלא הזכיר יעקב בלשונו לא אוכל ולא בר אלא שבר, ומה שהוציא התבואה בלשון שבר, לפי שלשון שבר כולל התבואה והבר, וכולל גם כן השוד והשבר ולכך הוציא הענין כולו בלשון שבר, ואמר עוד "ושברו לנו משם" ולא אמר ושברו לנו אוכל משם, וכל זה כדי שיכלול בלשונו ענין התבואה לשעה, ולרמוז בתוכו ענין הגלות לעתיד, ומזה רמז ואמר "רדו שמה" ולא אמר לכו... (שם שם א)