שגל

תלמוד בבלי:

אמר רב יוסף ואיתימא רבי יצחק מנלן דאחמיץ, מהכא, ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו, מאי שגל, אמר רבה בר לימא משמיה דרב כלבתא... אלא מעתה דכתיב בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר, ואי שגל כלבתא היא מאי קא מבשר להו נביא לישראל, הכי קאמר, בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים זכיתם לכתם אופיר. ואיבעית אימא לעולם שגל מלכתא היא... (ראש השנה ד א)

תרגום יונתן:

נצבה שגל - בזמן במעתר ספר אורייתא בסטר ימינך. (תהלים מה י)

רש"י:

שגל - מלכה. (שם)

אבן עזרא:

נצבה שגל - מוכנה למשכב, ואם נאמר על המשיח רוצה לומר המדינה. (שם)

רש"ר הירש:

נצבה שגל - המלכה, במקור אין למלה משמעות בלתי עדינה, ובאה משורש סגל. (שם)