שגר

לקח טוב:

שגר אלפיך - מה שהפרות מבכירות. (כי תבא)

תרגום יונתן:

שגר בהמה - דמשגרא אמיה. (שמות יג יב)

שגר אלפיך - בקרת תוריכון. (דברים ז יג)

תרגום אונקלוס:

שגר בהמה - ולד בעירא. (שמות יג יב)

רש"י:

שגר בהמה - נפל ששגרתו אמו ושלחתו בלא עתו, ולמדך הכתוב שהוא קדוש בבכורה. (שם)

העמק דבר:

שגר אלפיך - אינו ולדות פרים שהם בכלל פרי בהמתך, אלא מלשון שליחות הוא, דשור עיקרו לעבודה, ובאה כאן הברכה בכח העבודה של שורים במה שנשלח לחרישה ולכל שאר משא. (דברים כח ד)