שואה

(ראה גם: תקופתנו)

תרגום יונתן:

כשואה - בשליה. (משלי א כז)

שואה - אתר שוחא ורגושתא. (איוב ל ג)

רש"י:

שואה - שממון. (צפניה א טו)

שואה - חושך. (תהלים לה ח)

כשואה - ענן עולה פתאום. (משלי א כז)

שואה - ארץ חשוכא ברעב. (איוב ל כז)

אבן עזרא:

שואה - שישתאה כל שומעה. (תהלים לה ח)

רמב"ן:

שואה ומשואה - רעדה וצמאה. (איוב לח כז)

רד"ק:

בשואה - ברשת, והוא כמו מהומה, כמו משואת רשעים. (תהלים לה ח)

מאירי:

כשואה - השחתה ושממה או המון. (משלי א כז)

רלב"ג:

כשואה - בהמיה גדולה. (משלי א כז)

אלשיך:

שואה - שיזעקו בקול שאון. (איוב לח כז)

מלבי"ם:

שואה - חושך פתאומי, ולכן יפול בה. (תהלים לה ח)