שובך

(ראה גם: דוד)

ילקוט שמעוני:

שובך למה נקרא שובך, שהיתה קומתו כשובך, שופך שהיה שופך דמים. (תהלים ג, תרכה)

רש"י:

ושובך - היה גבור ועריץ מאד על כן הזכירו בשמו. (שמואל ב י טז)