שוב

רמב"ן:

שוב אשוב - ...והנכון בעיני שהוא מן תשובת השנה, יאמר כי שוב אשוב אליך כעת הזאת שתהיו בו חיים ויהיה בן לשרה אשתך. (בראשית יח י)

אבן עזרא:

שובה ה' - אמר רבי יהודה המדקדק הראשון כי כל שבטעמו מגזרת תשובה הוא פועל עומד ולא יצא בבנין הקל רק אם היה טעמו בשלוה והשקט, כמו "בשובה ונחת תושעון", וכן שובה ה' רבבות אלפי ישראל, שיניחם ולא ירגזו מאויב. (במדבר י לו)

ספורנו:

ואתה תשוב - תנוח כמו בשובה ונחת, וזה בהגלות משיח צדקנו אחר אבדן העכו"ם. (דברים ל ח)

הכתב והקבלה:

ילך וישוב לביתו - ונראה לומר שהוא כענין "ודוד הולך ושב לרעות את צאן אביו" (ש"א י"ז) שההליכה היא הרחוק מן המקום שבו, והשיבה היא החזרה אל המקום שהיה בו, וטעמו שלא ישב דוד בקבע בבית שאול כי אם היה הולך ושב תמיד מביתו לבית אביו, וכן כאן ילך וישוב לביתו, טעמו לא ישב בקבע בביתו אבל ילך ושב תמיד אל ביתו, דבעסקו על דרך משל בספוק מים ומזון לצבא המלמה כדי צרכם ליום ויומים יוכל לשבת בביתו... (דברים כ ה)

מלבי"ם:

פועל שוב גדרו הוא ששב אל המקום או על הענין שהיה בו תחלה. (הכרמל)