שוטר

ספרי:

מניין שממנים שוטרים לכל ישראל, תלמוד לומר שוטרים תתן לך, רבי יהודה אומר מניין שממנים אחד על גבי כולם, תלמוד לומר תתן לך, ואומר והשוטרים הלוים לפנים... ומניין שממנים שוטרים לכל עיר ועיר, תלמוד לומר ושוטרים לשעריך... ומניין שממנים שוטרים לכל שבט ושבט, תלמוד לומר ושוטרים לשבטיך. (שופטים קמד וסנהדרין טז ב)

תלמוד בבלי:

אמר רב חסדא בתחלה לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוים, שנאמר ושוטרים הלוים לפניכם, עכשיו אין מעמידין שוטרים אלא מישראל, שנאמר ושוטרים הרבים בראשיכם. (יבמות פו ב)

...וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים וגבאי צדקה משיאין לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהן. (קדושין עו א)

תנו רבנן יהיה לך, מלמד שמעמידין אגרדמין (ממונה להעניש ולהלקות) למדות ואין מעמידין אגרדמין לשערים, דבי נשיאה אוקימו אגרדמין בין למדות בין לשערים... מפני הרמאין. (בבא בתרא פט א)

מדרש תנחומא:

שופטים ושוטרים, שופטים אלו הדיינים, שוטרים אלו הפרנסים שמנהיגין את העדה, רבי אלעזר אומר אם אין שוטר אין שופט, כיצד, כיון שנתחייב אדם בבית דין לחבירו אם אין שוטר שיוציא ממנו כיון שפורש מן הדיין אין ספיקה ביד הדיין לעשות לו כלום, אלא אם כן מוסרו ביד השוטר, והשוטר מוציא ממנו... (שופטים ב)

תרגום יונתן:

שופטים ושוטרים - דיינין קשיטין וסרכין אלימין תמנון... (דברים טז יח)

רש"י:

ויכו שוטרי בני ישראל - השוטרים ישראל היו וחסים על חבריהם מלדחקם, וכשהיו משלימין הלבנים לנוגשים שהם מצריים והיה חסר מן הסכום היו מלקין אותם על שלא דחקו את עושי המלאכה, לפיכך זכו אותן שוטרים להיות סנהדרין, ונאצל מן הרוח אשר על משה והושם עליהם... (שמות ה יד)

ושוטרים - הרודין את העם אחר מצותם שמכין וכופתים במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט. (דברים טז יח)

אבן עזרא:

וטעם וישמע - הזכיר עצת יתרו ולא הזכיר עצתו, שהוא הוסיף על עצת יתרו והוא ששם שוטרים על השבטים לעשות מה שיצוו השופטים, וכן כתוב "ושוטרים לשבטיכם"... (שמות יח כד)

ושוטרים הם המושלים מגזרת שוטר ומושל, וכן "משטרו בארץ", והטעם כי השופט ישפוט והשוטר יכריח המעוות. (דברים טז יח)