שולמית

מדרש רבה:

השולמית, אומה ששלום חי העולמים מתנהג בה, הדא הוא דכתיב (ש"ב ז') ואהיה מתהלך באהל ובמשכן. דבר אחר השולמית אומה שמסיימים לה שלום בכל יום, המד"א (במדבר ז') וישם לך שלום. דבר אחר השולמית אומה שאני עתיד להושיבה בנוה שלום, הדא הוא דכתיב (ישעיה ל"ב) וישב עמי בנוה שלום וגו'. דבר אחר השולמית אומה שאני נוטה עליה שלום, הדא הוא דכתיב (ישעיה ס"ו) הנני נוטה אליה כנהר שלום. ר"א ב"ר מרון אמר אומה שמשלמת איסטטיונו של עולם הן בעולם הזה הן בעולם הבא. ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר אומה שכל טובות שבעולם אין באות אלא בזכותה... ר' שמואל בר תנחום ור' חנן בריה דר' ברכיה בוצריה בשם ר' ירמיה אומה שעשתה שלום ביני ובין עולמי, שאילו לא קבלה תורתי הייתי מחזיר עולמי לתהו ובהו. (שיר השירים ז א)