שומרון

 

ויקן את ההר שומרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. (מלכים א טז כה)

תלמוד בבלי:

א"ר יוחנן מפני מה זכה עמרי למלכות, מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שומרון. (סנהדרין קב ב)

רד"ק:

ויקן את ההר - יונתן תרגם כרכא, אם כן היתה שם עיר ועמרי חיזקה. (מ"א טז כד)