שומרונים

(ראה גם: בית שני-בנין, זרובבל, כותים, נחמיה, עזרא)

 

וישמעו צרי יהודה ובנימן, כי בני הגולה בונים היכל לה' אלקי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלקיכם, ולא אנחנו זובחים מימי אסר חודן מלך אשור המעלה אותנו פה. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא לכם ולנו לבנות בית לאלקינו, כי אנחנו יחד נבנה לה' אלקי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. וסוכרים עליהם יועצים להפר עצתם, כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריוש מלך פרס. ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים... (עזרא ד א, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

אמר רב יהודה אמר רב ואנשי בבל עשו את סכות בנות ומאי ניהו תרנגולת, ואנשי כות עשו את נרגל, ומאי ניהו תרנגול, ואנשי חמת עשו את אשימה, ומאי ניהו ברחא קרחא, והעוים עשו נבחן ואת תרתק, ומאי ניהו כלב וחמור, והספרוים שורפים את בניהם באש לאדרמלך וענמלך אלהי ספרוים ומאי ניהו הפרד והסוס. (סנהדרין סג ב)

ראה עוד ערך כותים.

מדרש רבה:

ר' ישמעאל ב"ר יוסי סליק לצלאה בירושלם, עבר בהדין פלטנוס וחמא יתיה חד שמראי, אמר ליה להיכן את אזיל, א"ל מסיק מצלי בהדא ירושלם, א"ל ולא טב לך מצלי בהדא טורא בריכא ולא בההיא קלקלתא, א"ל אומר לכם למה אתם דומים, לכלב שהיה להוט אחר הנבלה, כך לפי שאתם יודעים שע"ז טמונה תחתיו, דכתיב ויטמון אותם יעקב, לפיכך אתם להוטין אחריו, אמרין דין בעי מנסבה (רוצה לקחת ע"ז הטמונה), ונתייעצו עליו להרגו, קם וערק בליליא. (בראשית פא ג, וראה עוד כותים)

רש"י:

אינם יראים את ה' - יראה שלמה כיראת ישראל, כי אינם עושים התורה והמצוה כישראל, אלא רק מה שהורם הכהן מהשומרונים. (מלכים ב יז לד)

רד"ק:

איך יראו את ה' - אף על פי שעובדים אלהיהם, יהיה לבם לה', כמו שעבדו העגלים רק כאמצעים, שחשבו שצריך אמצעי להתקרב לה' כדעת האומות... והכהן הורה אותם שיעבדו אליליהם ויתכוונו לשמים, ושלא יטמאו בתועבות הגדולות כמשכב זכור וכו'. (מלכים ב יז כז)

אברבנאל:

ויהיו יראים - ויש מפרשים על הגוים שהתיישבו בארץ ונקראו שומרונים, ובימי עזרא החרימם בשם המפורש שלא יאכל אדם פת כותי ושלא יגיירום, ולא יהיה להם חלק בתחיית המתים ובישראל, ושלחו לבבל ושם הוסיפו על החרם, ובאו עליהם האריות כי לא ידעו השגחת ה' בארץ ישראל כפי שידעו עשרת השבטים. (מ"ב יז לב)

מלבי"ם:

נדרוש לאלקים - הכותים עבדו בשתוף, וחשבו שגם ישראל יעבדו כך. ולו אנחנו זובחים - חושבים אותו לא-ל עליון על כל אלהים. (עזרא ד א)