שור הבר

(ראה גם: לויתן, לעתיד לבא-סעודה)

ילקוט ראובני:

יום ו' נטל הקב"ה מים ועפר ואור וברא בהמות בהררי אלף, ושור שהיה רועה אלף הרים בכל יום ומשחקים בכל יום לפני הבורא, וברא בהמות וחיות ושרצים, ואחר כך כינס כל מלאכי השרת, א"ל נעשה אדם וגו', א"ל רבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנו והיא היתה כת של מיכאל... (בראשית)

מהר"ל:

ויש לך עוד להבין אלו שני הנבראים המחולקים הלויתן ובהמות בהררי אלף מחולקים במדות שלהן שכל אחד מיוחד למדה מיוחדת כאשר ידוע מענין הלויתן אשר הוא במים אשר המים מתיחסים למדה מיוחדת, שהם מושפעים מן הימין, ובהמות בהררי אלף שהוא השור מתיחס למדה מיוחדת שהוא מושפע מן השמאל כאשר ידוע, ולפיכך כאשר יקבלו אלו שני דברים לאכול אותם יהיו מושלים בכל... (חידושי אגדות ב"ב עד א)

פרי צדיק:

וכן איתא בגמרא (ב"ב ע"ה) עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן וכו' ומשור הבר לא מצינו שיושאר מה, והוא שמחשק התאוה יושאר בקדושה להיות חמידו דאורייתא, וזה שאמר והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק, מה שאינו כן שור הבר שמרמז על קליפת הקנאה והרציחה ומזה לא ישואר כלל לעתיד, וכמו שנאמר ולא יהיה שריד וגו'... (תולדות ד)