שורש

תלמוד בבלי:

...היו שרשים יוצאים לתוך של חבירו מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרשה. היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו... (בבא בתרא כו א)

הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו הרי זה לא קנה קרקע, רבי מאיר אומר קנה קרקע, והעולה מן הגזע שלו ומן השרשים של בעל הקרקע... היכי דמי מן הגזע והיכי דמי מן השרשין, א"ר יוחנן כל שרואה פני חמה זהו מן הגזע, ושאינו רואה פני חמה זהו מן השרשין. (שם פא ב)

תלמוד ירושלמי:

תני אילן שמקצתו נטוע בארץ כילו כולו בארץ דברי רבי, רשב"ג אומר צד הנטוע בארץ חייב, צד הנטוע חוצה לארץ פטור... רבי זעירא בשם רבי יוחנן שורש פטור פוטר, מה כרבי, דרבי אמר שורשין חיין זה מזה דברי הכל היא, הכא שורש פטור פוטר, הן דתימר שורש פטור פוטר בשורש ישן שהשריש מתוך שלו לתוך של חבירו, אבל אם השריש מחוצה לארץ לא בדא... רבי יוסי בשם רבי יוחנן שרשים אין בהן ממש... אמר רבי זעירא הדא דתימר שרשין אין בהן ממש בהשרישו מחוצה לארץ לארץ, אבל משהשרישו מארץ לחוצה לארץ שרשים יש בהן ממש. (ערלה ב ב, וראה שם עוד)

אילן שנעקר ונשתייר בו שורש פטור, וכמה יהיה בשורש, רבן גמליאל משום רבי לעזר בן יהודה איש בירתותא כמחט של מתון... (שם ד ב, וראה שם עוד)

דמר ר' חנינה בר יסא בשם ר' יהודה שורשי חיטה בוקעין בארץ חמשים אמה, שורשי תאינה רכים בוקין בצור, אם כן מה יעשו שורשי חרוב שרשי שקמה. (ע"ז כא א)