שושן

(ראה גם: אחשורוש, אסתר, פורים)

אבן עזרא:

בשושן הבירה - שם ארמון, וקרובה לעילם, ורוב המדינה ישראל כמו שאפרש. (אסתר א ב)

והעיר שושן - ששם היהודים, כי בבירה משרתי המלך ואין שם יהודי כי אם מרדכי. (שם ג טו)

רבינו בחיי:

...כי בכל מקום שתמצא במגלה זו "בשושן הבירה" הכוונה על ארמון המלך ששם כסא מלכותו שהיה שמו שושן, כי לשון הבירה הוא ארמון, כמו "כי לא לאדם הבירה" (דהי"א כ"ט), והארמון הזה ששמו שושן היה בתוך עילם המדינה, וכן כתוב בספר דניאל "ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה (דניאל ח'), וכשתמצא במגילה זו שושן סתם או העיר שושן הכונה על שם מדינה ששמה שושן שהיתה קרובה לעילם. ויש לך לדעת כי רוב אנשי העיר שבשושן היו ישראל, אבל בשושן הבירה הוא ארמון המלך לא היו שם ישראל כלל, כן פירש החכם ראב"ע. ומה שאני מבאר בכאן הוא דרך פירושו שהוא הפירוש הנכון מכל הפירושים שנעשו במגילה זו... (כד הקמח פורים)

מגלת סתרים:

בשושן הבירה - ורצה להחטיאם ולכלות מהם הקדושה ולהשכין הטומאה במקום הראוי לה שהוא שושן, שתהיה בירה נגד בירה דקדושה בית המקדש. (שם א ב)